ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนติดตามเนื้อหาการเรียนสอนทุกวัน