เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วเป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ อาคารสำนักงาน สปอ.พะโต๊ะ (หลังเก่า) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร