homeGE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)
personperson_add
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
884

สถานศึกษา
ศรช.พะโต๊ะ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ อาคารสำนักงาน สปอ.พะโต๊ะ (หลังเก่า) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)