homeGE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)
person
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
884

สถานศึกษา
ศรช.พะโต๊ะ

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ อาคารสำนักงาน สปอ.พะโต๊ะ (หลังเก่า) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)