GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)


ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พะโต๊ะ)

รหัสวิชา
884

สถานศึกษา
ศรช.พะโต๊ะ

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ อาคารสำนักงาน สปอ.พะโต๊ะ (หลังเก่า) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books