ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง