ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนติดตามเนื้อหาการเรียนการสอนทุกวัน