ไทย ป. 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาหลักที่ใช้เวลาในการเรียนการสอน สัปดาห์ ละ 5 ชั่วโมง และตามตารางทางโรงเรียนจัดให้เรียนทุกวัน