ฟิสิกส์4 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา