สังคมศึกษา ม.6/7

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6