เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ID4003 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน ๑ (สปช.๑)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว การทำโครงงานฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง การเขียนรายงานและนำเสนอผลการทำโครงงานนั้น