ID4003 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน ๑ (สปช.๑)


ผู้สอน
อาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ID4003 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน ๑ (สปช.๑)

รหัสวิชา
886

สถานศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

คำอธิบายวิชา

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว การทำโครงงานฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง การเขียนรายงานและนำเสนอผลการทำโครงงานนั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books