ID4003 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน ๑ (สปช.๑)

สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว การทำโครงงานฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง การเขียนรายงานและนำเสนอผลการทำโครงงานนั้น