อาเซียน ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาอาเซียน เป็นวิชาเพิ่มเติมของวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน