วิทยาศาสตร์กายภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ว30282)  ม.5/3 - ม.5/4