นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 จำวน 3 ห้องเรียน