วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.2/1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม