นางสาวรัตนาภรณ์ พิลาภ ชั้น ม. 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษเเละตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เสนอเเนวคิดใหม่ ๆๆๆๆ