ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านหนองเบญจ