ม.6

วสันต์ เสี้ยมแหลม

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับม.6