เคมีเพิี่ิ่่มเติม 5 (CH33225)

คำอธิบายชั้นเรียน

เ็ป็นชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง