ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.1