1107439 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มที่ 1

เรียนวันอังคาร 08.00 - 12.00 ณ ห้อง 20-901