สุขภาพองค์รวม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์เข้าใจผู้อื่นในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
และเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นองค์รวม