เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขภาพองค์รวม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์เข้าใจผู้อื่นในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
และเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นองค์รวม