homeการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
personperson_add
การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

ผู้สอน
person
นาง แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8919

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญแบบต่าง ๆ เืพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่ ด้วยเนื้อหาการจัดพานบายศรีสู่ขวัญจำนวน 4 แบบ ได้แก่

1.พานบายศรีสู่ขวัญอีสาน

2.พานบายศรียกยอ

3.พานบายศรีพญานาค

4. พานบายศรีนกยูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)