homeการประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
person
การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

ผู้สอน
นาง แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8919

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญแบบต่าง ๆ เืพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่ ด้วยเนื้อหาการจัดพานบายศรีสู่ขวัญจำนวน 4 แบบ ได้แก่

1.พานบายศรีสู่ขวัญอีสาน

2.พานบายศรียกยอ

3.พานบายศรีพญานาค

4. พานบายศรีนกยูง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)