การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญแบบต่าง ๆ เืพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่ ด้วยเนื้อหาการจัดพานบายศรีสู่ขวัญจำนวน 4 แบบ ได้แก่

1.พานบายศรีสู่ขวัญอีสาน

2.พานบายศรียกยอ

3.พานบายศรีพญานาค

4. พานบายศรีนกยูง