ประวัติศาสตร์และโลกปัจจุบัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์โลกปัจจุบันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6