ECN-671-2/2556 -NST

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท และ เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช