เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

และการโรงแรม

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา และศึกษาจริยธรรมในงานบริการ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน โสเภณี และยาเสพติด