จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม
ผู้สอน

นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8927

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

และการโรงแรม

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา และศึกษาจริยธรรมในงานบริการ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน โสเภณี และยาเสพติดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.