เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

FEM313 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ส่วนหนึ่งในรายวิชา FEM313 Curriculum Development ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเองนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ของ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ในรายวิชานี้