FEM313 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่วนหนึ่งในรายวิชา FEM313 Curriculum Development ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเองนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ของ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ในรายวิชานี้