ผู้สอน
หฤทัย อาจปรุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2 ปีการศึกษา 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8930

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ


คำอธิบายชั้นเรียน

ผลกระทบจากความเจ็บป่วยทางจิตสังคม การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่ความสูญเสียพลังอำนาจ ความสิ้นหวัง และภาวะซึมเศร้า กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านการผันแปรการได้รับออกซิเจน ความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและฮอร์โมนในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย