homeการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยง ๓/๕๖
personperson_add
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยง ๓/๕๖

ผู้สอน
person
น.ต.หญิง ขวัญตา พลับทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยง ๓/๕๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8932

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน ๓/๕๖  เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวผู้ที่ปัญหาสุขภาพในเรื่องของการจำกัดการเคลื่อนไหว  น้ำและอิเลคโทรไลต์  การขับ่ถายปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  และนรีเวช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)