การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยง ๓/๕๖

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน ๓/๕๖  เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวผู้ที่ปัญหาสุขภาพในเรื่องของการจำกัดการเคลื่อนไหว  น้ำและอิเลคโทรไลต์  การขับ่ถายปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  และนรีเวช