เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยง ๓/๕๖

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน ๓/๕๖  เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวผู้ที่ปัญหาสุขภาพในเรื่องของการจำกัดการเคลื่อนไหว  น้ำและอิเลคโทรไลต์  การขับ่ถายปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  และนรีเวช