คณิต และ วิทย์ ม.ต้น By Decha

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการมอบหมายงาน และเรียนด้วยตนเองได้ที่บ้านนะ