เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อประกอบการสอนวิชา ง 31102 การงานอาชีพ (เทคโนโลยี)