เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1201 401 Information Technology Project Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ กระบวนการวางแผน และควบคุมขอบเขตของโครงการ การบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในโครงการ  การประสานประโยชน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ กระบวนการจัดทำสัญญาว่าจ้างในธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ

A complete administrative process of information technology project; project planning and controls; financial management; time-duration management; project-quality management; resource management, management of possible risks; coordination among the stakeholders involved in the project; procedure of service contacts in terms of business, industry, and the related government organizations