ม.5 science

สาโรจน์ จ้องสละ

โนนสูงศรีธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/4