ม.5 science

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/4