เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec1

เกี่ยวกับชั้นเรียน3563603 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai Heritage for Tourism3(2-2) ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทยทั้งลักษณะชุมชน ที่อยู่อาศัย หัตถกรรมไทย การแต่งกายแบบไทย การรักษาโรคแบบภูมิปัญญาไทย การนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทยทั้งนี้ให้มีการจัดนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทย