มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec1


ผู้สอน
นาย อภิืศักดิ์ คู่กระสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec1

Class ID
8957

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คำอธิบายวิชา

3563603 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai Heritage for Tourism3(2-2) ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทยทั้งลักษณะชุมชน ที่อยู่อาศัย หัตถกรรมไทย การแต่งกายแบบไทย การรักษาโรคแบบภูมิปัญญาไทย การนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทยทั้งนี้ให้มีการจัดนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)