การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 ง 43102

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี ม.6

รหัสวิชา ง 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6