เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เศษส่วนทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้ และทศนิยมซ้ำทุกจำนวน
ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นกัน
ส่วนจำนวนจริงสามารถจำแนกเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรรกยะ จำนวนจริง จำนวนตรรรกยะ
และจำนวนอตรรกยะ มีความเกี่ยวข้องกัน การยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริงก็มีความสัมพันธ์กันซึ่งการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง อาจใช้การแยกตัวประกอบเข้ามาช่วยในการหาได้วิธีหนึ่งและอาจหาได้โดยการประมาณค่า ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
โดยต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้