เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2014

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อรายวิชา  ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3204-2014
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ปวส.1  สาขาวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  หน่วยกิต  3  จำนวนชั่วโมง  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  72  ชั่วโมง

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556