ผู้สอน
นาย ผจญ ตันมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2014


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8962

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อรายวิชา  ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  3204-2014
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ปวส.1  สาขาวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  หน่วยกิต  3  จำนวนชั่วโมง  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  72  ชั่วโมง

  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556