homeEnergy for life (273135) เทอม 2 ปี 56 กลุ่มศุกร์บ่าย
person
Energy for life (273135) เทอม 2 ปี 56 กลุ่มศุกร์บ่าย

ผู้สอน
พลังงานเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Energy for life (273135) เทอม 2 ปี 56 กลุ่มศุกร์บ่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8963

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)