เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเคมี ในหัวข้อเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเคมี เคมีสภาวะอากาศ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี กรด-เบส-เกลือ