home935-123 Life Skills (2/2556)
person
935-123 Life Skills (2/2556)

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
935-123 Life Skills (2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8976

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะชีวิตที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม จรรยาบรรณมนุษย์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อมClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)