home935-123 Life Skills (2/2556)
personperson_add
935-123 Life Skills (2/2556)

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
935-123 Life Skills (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะชีวิตที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม จรรยาบรรณมนุษย์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)