เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-123 Life Skills (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทักษะชีวิตที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม จรรยาบรรณมนุษย์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม