935-123 Life Skills (2/2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะชีวิตที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม จรรยาบรรณมนุษย์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม