บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา "บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม" ค่ะ