homePhysics 4 ว3
personperson_add
Physics 4 ว3

ผู้สอน
นส วนิตตา สีทองคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Physics 4 ว3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8980

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเกษตร โครงการการศึกษาพหุภาษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)