homePhysics 2 ว1
personperson_add
Physics 2 ว1

ผู้สอน
นส วนิตตา สีทองคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Physics 2 ว1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8981

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเกษตร โครงการการศึกษาพหุภาษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)