Physics 2 ว1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเกษตร โครงการการศึกษาพหุภาษา