homeบาสเกตบอล
person
บาสเกตบอล

ผู้สอน
นางสาว ลินดา สตรอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บาสเกตบอล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8983

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา บาสเกตบอล  รหัสวิชา พ32202  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  หน่วยกิต 1.0 หน่วย

สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  60 : 20 : 20

ชื่อครูผู้สอน  นางสาวลินดา  สตรอม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์กีฬาบาสเกตบอล และเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  ปฏิบัติทักษะการส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก  การยิงประตู   วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีม  เข้าใจ  กฎ กติกาและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาบาสเกตบอลแทนตามความเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลได้ถูกต้อง

2. ปฏิบัติทักษะการส่งลูก การรับลูกบาสเกตบอลได้

3. ปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลได้

4. ปฏิบัติทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลได้

5. ปฏิบัติการป้องกันการส่งและการยิงประตูได้

6. มีความรู้และเข้าใจ กฎ กติกา การเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง

รวมผลการเรียนรู้  6 ผลการเรียนรู้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)