คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 (นักศึกษาสถิติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี