ว30203 Physics M.5 Term 1

คำอธิบายชั้นเรียน

1.สมดุลของวัตถุและสภาพยืดหยุ่น

2. คลื่นกล

3. เสียง

4. แสง แสงเชิงฟิสิกส์