เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-307 Strategic Management สาขาพัฒนาธุรกิจ (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ  กลยุทธ์ระดับต่างๆ  ตัวแบบและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม อุตสาหกรรมและการแข่งขัน  การกำหนดกลยุทธ์และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ

Definitions and concepts of strategy; levels of strategy; models and processes of strategic decision; environmental analysis; competitive advantage; strategic making; evaluation and strategic control; business case study