เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

930-202 (section 01) Tourist Transportation for Tourism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การขนส่งทางอากาศ/ทางน้ำ/ทางบก