home930-202 (section 01) Tourist Transportation for Tourism
person
930-202 (section 01) Tourist Transportation for Tourism

ผู้สอน
ณัฐมน ราชรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
930-202 (section 01) Tourist Transportation for Tourism

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8998

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การขนส่งทางอากาศ/ทางน้ำ/ทางบก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)