เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ทัศอร คิดปัญญาเลิศ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

จุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน รายวิชา ส22101 ชั้น ม.2