homeสังคมศึกษา 3
personperson_add
สังคมศึกษา 3

ผู้สอน
นางสาว ทัศอร คิดปัญญาเลิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9

สถานศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน รายวิชา ส22101 ชั้น ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)