สังคมศึกษา 3

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน รายวิชา ส22101 ชั้น ม.2