ชั้นประถม ป.6

สุพจน์ พันธ์ทิพย์

โรงเรียนบ้านท่านุ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

อิสลามศึกษา......เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นที่เรียนวิชานี้เท่านั้น