ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม