home926-444 Quality Management and Productivity Improvement Section01
person
926-444 Quality Management and Productivity Improvement Section01

ผู้สอน
ชมพูนุท ด้วงจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
926-444 Quality Management and Productivity Improvement Section01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9004

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการคุณภาพ การวางแผน การปรับปรุง และการควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ การวัดผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและผลิตภาพ

Principle of quality management; quality planning, improvement and control; quality assurance and quality standards; total quality management; quality management information system; productivity and its measurement; tools and techniques for quality control and productivity.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)