เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-444 Quality Management and Productivity Improvement Section01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการคุณภาพ การวางแผน การปรับปรุง และการควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ การวัดผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและผลิตภาพ

Principle of quality management; quality planning, improvement and control; quality assurance and quality standards; total quality management; quality management information system; productivity and its measurement; tools and techniques for quality control and productivity.