homeคณิตศาสตร์ 2
person
คณิตศาสตร์ 2

ผู้สอน
นางสาว สุภาณี หนูหีด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9006

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา  คณิตศาสตร์ 2  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ค21102

ครูผู้สอน  อ.สุภาณี  หนูหีดClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)